Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


INFORMACJA O NABORZE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą
w Kujakowicach Górnych, przy ulicy XXX-lecia 5 informuje o możliwości składania
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 • Termin składania wniosków: 18.08.2014 r. – 29.08.2014 r.
 • Limit dostępnych środków: 85 003,42 zł.
 • Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grud­nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
 • Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 • Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane sąw siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” lub telefonicznie pod numerem 077 413 11 38.
 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, udostępniane są w biurze LGD: „Dolina Stobrawy”,
   w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego
  www.opolskie.pl
  w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD:
  „Dolina Stobrawy”
  www.archiwum.dolinastobrawy.pl w zakładce „Nabory wniosków” – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 • Kryteria wyboru:
             1)
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy
Mierzalność kryterium wyraża się w ilości podobnych projektów wcześniej zrealizowanych przez wnioskodawcę.
Punktacja: 2 punkty – minimum dwa zrealizowane podobne projekty; 1 punkt – minimum jeden zrealizowany podobny projekt; 0 punktów – nie zrealizowano podobnego projektu.
             2)
Innowacyjność projektu
Mierzalność to każdy nowatorski projekt, który nie był realizowany dotąd na naszym terenie. Innowacyjność wpisuje się w wiele zagadnień
w analizie SWOT poprzez nowatorskie rozwiązania infrastrukturalne, architektoniczne, turystyczne, gospodarcze, ekologiczne, kulturalne i społeczne.
Punktacja: 1 punkt – projekt innowacyjny;
0 punktów projekt, w którym brak innowacyjności.
 
            3)
Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie
Adekwatność kryterium przejawia się w odnowie tradycyjnych rzemiosł, wypromowaniu produktów lokalnych, w tym produktów kulinarnych wynikających z wielokulturowości oraz z rozwoju pszczelarstwa i przemysłu drożdżowego. Im więcej takich zasobów będzie wykorzystanych tym lepiej.
Punktacja: 1 punkt – projekt wykorzystujący lokalne zasoby; 0 punktów – projekt niewykorzystujący lokalnej historii, tradycji, kultury itp.
 
            4)
Zasięg oddziaływania projektu
Mierzalność kryterium to ilość miejscowości, gmin objętych realizacją projektu. Adekwatność wynika z chęci stworzenia jednolitej marki regionu Doliny Stobrawy, spójnego tematycznie i obszarowo produktu turystycznego.
Punktacja: 2 punkty - projekt obejmujący min. 2 gminy; 1 punkt – projekt obejmujący
1 gminę; 0 punktów – projekt realizowany na mniejszym obszarze.
           5)  
Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami
Zmierzymy czy projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego wcześniej lub czy jest on współfinansowany z innych programów. Kryterium to wynika z realizacji dużych projektów etapami
i finansowania ich z różnych źródeł. Przykładem może tu być jednolita marka regionu Doliny Stobrawy, oferta turystyczna regionu, jednolite oznakowanie szlaków turystycznych. Wzmocnienie określonego sektora wynika ze słabej promocji regionu, słabo rozwiniętej bazy gastronomiczno – hotelarskiej, braku wypromowanego produktu.
Punktacja: 1 punkt – projekt będący kontynuacją innego projektu lub powiązany  z innym przedsięwzięciem zrealizowanym na terenie LGD;
0 punktów – projekt niespełniający tego kryterium.
        6)
Szansa bycia „dobrym wzorcem”
Mierzona będzie uniwersalność i atrakcyjność danego projektu, który będzie miał zastosowanie również
w innych miejscowościach, regionach. Szansa bycia „dobrym wzorcem” wynika z zaawansowanego uczestnictwa niektórych miejscowości w Programie Odnowy Wsi i pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy wnioskodawcy w przyszłości.
Punktacja: 1 punkt – projekt atrakcyjny, innowacyjny i możliwy do powielenia; 0 punktów - projekt niespełniający założeń bycia „dobrym wzorcem’’.
 
        7)
Wpływ projektu na promocję obszaru działania
Liczymy przedsięwzięcia w projektach, które przyczynią się do promocji obszaru LGD. Preferujemy projekty promujące obszar m.in. poprzez rozwój turystyki rodzinnej, uzdrowiskowej i biznesowej, rozwój usług turystyczno – rekreacyjnych, stworzenie jednolitej marki regionu, produktu tradycyjnego.
Punktacja: 1 punkt – projekt wpływający na promocję obszaru; 0 punktów – projekt niepromujący obszaru.
       8)
Wpływ projektu na określony wizerunek obszaru działania
Mierzalność kryterium sprawdzamy licząc przedsięwzięcia w projekcie przyczyniające się do wzmocnienia wizerunku obszaru. Wybieramy projekty, które przyczynią się do wzmocnienia wizerunku obszaru poprzez wypracowanie marki regionu, produktu tradycyjnego, jednolitej oferty turystycznej i kulturalnej.
Punktacja: 1 punkt – projekt przyczyniający się do wzmocnienia wizerunku obszaru;
0 punktów – projekt niespełniający tego kryterium
          9)
Status członka / partnera LGD
Sprawdzamy czy wnioskodawca jest członkiem LGD. Adekwatność wynika z małej aktywności społeczności lokalnej i chęci zmotywowania i zmobilizowania mieszkańców do pracy społecznej na rzecz swojego regionu.
Punktacja: 1 punkt – wnioskodawca jest członkiem LGD „Dolina Stobrawy”; 0 punktów - wnioskodawca nie jest członkiem LGD „Dolina Stobrawy”.
          10)
Wysokość wnioskowanej pomocy
Mierzymy procentowy poziom dofinansowania do realizacji projektu jak również wkładu własnego wnioskodawcy. Kryterium wynika z umożliwienia skorzystania z dofinansowania większej ilości podmiotów, po to, by w większej mierze poprawić infrastrukturę, jakość życia, poziom wiedzy, markę, ofertę turystyczną itp.
Punktacja: 2 punkty– wnioskodawca wnioskuje
o dofinansowanie do 35%; 1 punkt – wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie do 50%; 0 punktów - wnioskodawca wnioskuje
o poziom dofinansowania powyżej 50%.
 • Operacje wybrane do finansowania muszą być zgodne z minimum jednym celem ogólnym, z jednym celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w minimum jedno przedsięwzięcie oraz spełniać minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, to jest uzyskać co najmniej następującą liczbę punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru:„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 5 punktów
 • Dokumenty dodatkowe:
Osoby fizyczne – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszyscy wnioskodawcy – odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru.

 

ZałącznikWielkość
epo_413_311_agj.pdf358.9 KB
instrukcja_epo_agj.pdf267.27 KB
iw_4_1_413_311_agj.pdf708.76 KB
wopp_413_311_agj.xls456.5 KB
wx1_2_4_1_413_311_agj.xls30.5 KB
wx1_3_4_1_413_311_agj.xls31.5 KB
Wykaz niezbędnych dokumentów.doc183 KB
minimalne wymagania.doc182.5 KB
KRYTERIA WYBORU.doc190.5 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg