Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Leader

2.jpegLEADER - (fr. Liason Entre Actions de Developpement l`Economie Rurale - Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi)
Intensyfikacja produkcji rolniczej pociągnęła za sobą zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, ograniczanie zatrudnienia w rolnictwie, migrację ludności do miast oraz wyludnianie się obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Próbą złagodzenia tych problemów była wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych Inicjatywa Wspólnotowa Leader.
W porównaniu z innymi programami wdrażanymi w UE Leader opiera się na nowatorskim podejściu. Zakłada on szerokie zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych instytucji i organizacji w opracowywanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju tych terenów. Podejście to zapewnia wykorzystanie lokalnych zasobów w najbardziej efektywny sposób.
Inicjatywa wspólnotowa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programów LEADER I (1991-1994) i LEADER II (1994-1999) i juz od przeszło 14 lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród społeczności wiejskiej w Unii Europejskiej.
Odkąd wprowadzono inicjatywę LEADER w 1991 roku, miała ona na celu wypracowanie metody włączania lokalnych partnerów (osób aktywnych i kreatywnych) w działanie dla przyszłości obszarów wiejskich. Dzięki temu innowacyjnemu charakterowi programu LEADER+, powstały setki nowatorskich, unikalnych regionalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Strategii, które napisali sami mieszkańcy wsi, we własnym lokalnym interesie...
 
Szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą program LEADER+
Szanse:
1.Dzięki lokalnemu i oddolnemu charakterowi LEADER usprawni proces rozwoju obszarów wiejskich.
2.Decyzje podejmowane lokalnie są trafniejsze, bardziej innowacyjne i mogą być sprawniej wprowadzane.
3.LEADER wymusza współdziałanie, przez co wspiera budowę kapitału społecznego.
4.Daje realną władzę, dlatego pobudza inicjatywę i aktywność.
5.Wspiera rozwój lokalnej demokracji, budowę społeczeństwa obywatelskiego.
6.Uczy kooperacji międzysektorowej, wzajemnej współpracy w relacjach publiczno-prywatnych.
Zagrożenia:
1.LEADER nie działa wszędzie i od razu doskonale, musi być kontrolowany i udoskonalany wraz z rosnącym doświadczeniem.
2.Jest programem długofalowym, do jego realizacji potrzeba cierpliwości i na jego efekty trzeba będzie czekać.
3. Może się nie sprawdzić na obszarach szczególnie ubogich w kapitał społeczny.
4.Istnieje wiele przeszkód, które mogą zaszkodzić skutecznej realizacji programu LEADER np. słabość i nietrwałość powstających partnerstw, nieefektywne wydatkowanie pieniędzy, brak tradycji współpracy z innymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 ustanawiające przepisy ogólne sprawie funduszy strukturalnych (artykuł 20 ust. 1 lit. c) ustanawia Inicjatywę Wspólnotową czyli program bezzwrotnej pomocy dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich o nazwie Leader+).
Zawiadomienie Komisji Europejskiej skierowane do Państw Członkowskich z dnia 14 kwietnia 2000 r., ustanawiające wytyczne dla Inicjatywy Wspólnotowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader+).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie udzielania pomocy dla obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 
Cechy, metody Leader
Wieloletni dorobek programu Leader i doświadczenia wyniesione z poszczególnych etapów jego realizacji pozwoliły określić jego charakterystyczne cechy:
- Podejście terytorialne
Wsparcie kierowane jest na obszar charakteryzujący się spójnością geograficzną, gospodarczą, historyczną, kulturową i przyrodniczą. Podejście terytorialne umożliwia sformułowanie całościowej wizji rozwoju danego obszaru zawierającej wielosektorowe, wzajemnie uzupełniające się działania (w sferze społecznej, gospodarczej, środowiska naturalnego i innych wynikających z potrzeb i możliwości. Podejście terytorialne daje szansę likwidowania "wąskich gardeł: rozwoju oraz uzyskania efektu synergii, przez co umożliwia pełne i bardziej efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów.
- Partnerstwo
Podejście Leader może być wdrażane tylko przez lokalną grupę działania - lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą za zasadach równości, różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.
- Oddolne podejście
Inicjatywa powołania lokalnej grupy działania i wdrażania podejścia Leader na danym terenie powinna pojawić się oddolnie, wyjść od osób i podmiotów tam działających. Leader opiera się na szerokim udziale społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju, począwszy od diagnozy, opracowania planu poprzez jej wdrażanie i ocenę. Decentralizacja procesu decyzyjnego podnosi wydajność i elastyczność strategii rozwoju, daje lepsze perspektywy dla zrównoważonego rozwoju niż metody wykorzystujące odgórny sposób działania. Dlatego też szczególne znaczenie ma tu odpowiedzialność za zarządzanie, realizację oraz strefę finansową projektów, włączając w to zapewnienie środków na współfinansowanie jaka jest nałożona na Lokalną Grupę Działania.
- Podejście zintegrowane
Lokalna Grupa Działania opracowuje strategię zrównoważonego rozwoju regionu, która łączy działania z różnych dziedzin, jak gospodarka, ochrona środowiska, kultura. Reprezentacja szerokiego grona grup interesów może w efekcie stworzyć platformę konfrontacji potrzeb różnych stron i osiągania kompromisów, służących całej społeczności wiejskiej z danego regionu.- Innowacyjność
Leader daje okazję i zachęca do tworzenia i testowania nowatorskich metod działania na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.
- Budowa sieci i współpraca między Lokalnymi Grupami Działania
Tworząc sieć współpracy i powiązań pomiędzy różnymi podmiotami Leader umożliwia wymianę doświadczeń, rozpowszechnia dobre praktyki.
 
 

Wdrażanie programu Leader w Polsce
Sześć z dziesięciu państw zdecydowało się na zbudowanie pilotażawego programu Leader+. Są to: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry i Polska.
W Polsce podejście typu Leader wdrażane jest od maja 2004r. jako Pilotażowy Program Leader+ (PPL+ jako działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006").
Pilotażowy Program Leader+
Pilotażowy Program Leader+ ma przede wszystkim przyczynić się do większego zaangażowania społeczności wiejskich w działaniu na rzecz rozwoju zamieszkiwanych przez nie terenów m.in. poprzez włączenie możliwie najszerszego grona osób i instytucji w prace nad strategiami wytyczającymi kierunki rozwoju tych obszarów. Doświadczenia z obecnego okresu programowania, tj. lat 2004-2006, mają przygotować lokalne społeczności, organizacje oraz władze samorządowe do powszechniejszego korzystania z podejścia typu Leader przy realizacji programów w ramach następnej perspektywy finansowej, tzn. w latach 2007-20013.
Program realizowany jest w dwóch etapach (schematach).
Celem Schematu I PPL+ było tworzenie Lokalnych Grup Działania. Ponadto miał on umożliwić środowiskom lokalnym przeprowadzenie oceny możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji projektu w ramach Schematu I wynosi 150 tysięcy złotych.
W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania posiadające odpowiednio doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą przygotowane na wcześniejszym etapie strategie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja strategii może przyjąć formę dowolnego projektu, który uzyska akceptację LGD. maksymalna wysokość pomocy, jaką dana LGD może uzyskać w ramach Schematu II wynosi 750 tysięcy złotych.
System instytucjonalny
Instytucją zarządzającą PPL+ jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). WdrażaniePPL+ powierzono Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), która odpowiada za wszystkie sprawy formalne związane z obsługą programu. Dokonywanie płatności leży w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Finansowanie programu
Wsparcie finansowe ogółem dla działania wyniesie prawie 18.8 mln. euro, z czego na Schemat I przeznaczono 5,6 mln. euro, a na Schemat II = 13,2 mln. euro.

 

 

Harmonogram bezpłatnych konsultacji dotyczących informowania beneficjentów Osi 4 Leader o LSR i LGD oraz dyżurów dotyczących naboru wniosków w 2011 roku.
Emilia Głowacka 
Dzień tygodnia                      Godzina                      Miejsce konsultacji
Poniedziałek               17.00 – 20.00             Bąków, świetlica wiejska
Wtorek                       17.00 – 20.00             Bąków, świetlica wiejska
Środa                          17.00 – 20.00             Bąków, świetlica wiejska
Czwartek                    17.00 – 20.00             Bąków, świetlica wiejska
Piątek                         17.00 – 20.00             Bąków, świetlica wiejska
Katarzyna Piechowska
Dzień tygodnia                 Godzina                      Miejsce konsultacji
Poniedziałek      17.00 – 20.00       Kujakowice Górne, biuro LGD
Wtorek               17.00 – 20.00       Kujakowice Górne, biuro LGD
Środa                 17.00 – 20.00       Kujakowice Górne, biuro LGD
Czwartek           17.00 – 20.00       Kujakowice Górne, biuro LGD
Piątek                 17.00 – 20.00       Kujakowice Górne, biuro LGD
Piotr Kalinowski
Dzień tygodnia                      Godzina                      Miejsce konsultacji
Poniedziałek               17.00 – 20.00             Wołczyn, Urząd Miejski
Wtorek                       17.00 – 20.00             Wołczyn, Urząd Miejski
Środa                          17.00 – 20.00             Wołczyn, Urząd Miejski
Czwartek                     17.00 – 20.00            Wołczyn, Urząd Miejski
Piątek                         17.00 – 20.00             Wołczyn, Urząd Miejski
Piotr Kisiel
Dzień tygodnia                      Godzina                      Miejsce konsultacji
Poniedziałek               17.00 – 20.00             Lasowice Wielkie, Urząd Gminy
Wtorek                       17.00 – 20.00             Lasowice Wielkie, Urząd Gminy
Środa                          17.00 – 20.00             Lasowice Wielkie, Urząd Gminy
Czwartek                     17.00 – 20.00            Lasowice Wielkie, Urząd Gminy
Piątek                         17.00 – 20.00             Lasowice Wielkie, Urząd Gminy
 
 
Tomasz Paluch
Dzień tygodnia                      Godzina                      Miejsce konsultacji
Poniedziałek               17.00 – 20.00             Kluczbork, Urząd Miejski
Wtorek                       17.00 – 20.00             Kluczbork, Urząd Miejski
Środa                          17.00 – 20.00             Kluczbork, Urząd Miejski
Czwartek                     17.00 – 20.00            Kluczbork, Urząd Miejski
Piątek                         17.00 – 20.00             Kluczbork, Urząd Miejski
 
Beneficjenci mogą umawiać się na konsultacje telefonicznie, dzwoniąc do biura stowarzyszenia pod numer 77 413 11 38. Doradztwa w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach udziela się również w domach beneficjentów.

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg