Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Kierunek FIO

logo FIO B.png
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:
1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 
 
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.
 
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
 
 

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
 
 

Termin składania wniosków: 23/03/2015 - 17/04/2015
 
Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł
 
Beneficjenci:  
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
• osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnia socjalna;
• spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
2. Grupa nieformalna 
To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej
 
3. Grupa samopomocowa 
To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. 
 
Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 19 maja 2015  do 15 października 2015 r. 
 
Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.
 
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.
 
 

Miejsce składania wniosków:
 
Konkurs obsługuje dwóch operatorów:
1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
 
Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 
Powiat opolski
Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)
Powiat krapkowicki
Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)
Powiat głubczycki
Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)
Powiat prudnicki
Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)
Powiat nyski
Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)
 
Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 
Powiat namysłowski
Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)
Powiat kluczborski
Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)
Powiat oleski
Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)
Powiat brzeski
Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)
Powiat strzelecki
Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)
Powiat opolski
Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)
 
 

Sposób składania wniosków:
 
Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl 
 
Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).
 
W przypadku składania wniosku za pomocą: 
 
A. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl 
 
Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy). 
 
Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 17 kwietnia  2015 do godziny 15:30. 
 
W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30.
 
B)   WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)
W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).
 
 

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji: 
 
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w tabeli „Kryteria formalne…”, w punkcie VI.1. Regulaminu.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie VI.2. Regulaminu.
 
Każdy wniosek będzie opiniowany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać jeden ekspert wynosi 50. Pozytywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi co najmniej 25 punktów. Negatywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi mniej niż 25 punktów. Ostateczna liczba punktów stanowi sumę ocen dwóch ekspertów. Każdy projekt może więc otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 
Warunkiem podpisania umowy i przekazania środków jest uczestnictwo jednego przedstawiciela NGO lub grupy nieformalnej/ samopomocowej w szkoleniu dotyczącym realizacji zadania. Miejsca spotkań zostaną ustalone po ogłoszeniu listy rankingowej.
 
 

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25 
 
lub 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
 
Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIO”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze. 
  
 
 
Konkurs "Kierunek FIO" 2014 rozstrzygnięty.

 

logo FIO B.pngW załączeniu przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu "Kierunek FIO" 

W generatorze złożyło wnioski 99 organizacji i grup nieformalnych.

W wersji papierowej złożono 5 wniosków.

1 wniosek złożony był niezgodnie z regionami, powinien trafić do OCWIP, dokumentację przekazano do właściwego operatora. 

Powodzenia na etapie oceny merytorycznej! 

 

Wyniki oceny formalnej

 


 
Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, które 25.08.2014r., do godziny 15.30 złożyły wnioski, serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i zaangażowanie.
 
Łącznie w woj. opolskim wpłynęło 165 wniosków.
 
W Lokalnej Grupie Działania „Dolina Stobrawy” wpłynęło 105 wniosków.
 
Teraz przed operatorami wzmożona praca podczas oceny formalnej i merytorycznej.
 
Życzymy powodzenia!
 

logo FIO B.png
Konkurs dotacyjny
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:
1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
Termin składania wniosków: 25.07.2014 r. – 25.08.2014 r.
Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
Beneficjenci:  
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.: osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnia socjalna; spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Grupa nieformalna
To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej
3. Grupa samopomocowa
To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.
Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 15 września do 15 listopada 2014 r.
Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.
Miejsce składania wniosków:
Konkurs obsługuje dwóch operatorów
1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:
Powiat opolski
Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)
Powiat krapkowicki
Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)
Powiat głubczycki
Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)
Powiat prudnicki
Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)
Powiat nyski
Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)
Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:
Powiat namysłowski
Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)
Powiat kluczborski
Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)
Powiat oleski
Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)
Powiat brzeski
Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)
Powiat strzelecki
Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)
Powiat opolski
Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)
Sposób składania wniosków: Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków / generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl
i www.archiwum.dolinastobrawy.plDopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).
W przypadku składania wniosku za pomocą:
A. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl
Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy). Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 15:30.
B)   WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)
W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).
Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w tabeli „Kryteria formalne…”, w punkcie VI.1. Regulaminu.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie VI.2. Regulaminu.
Każdy wniosek będzie opiniowany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać jeden ekspert wynosi 50. Pozytywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi co najmniej 25 punktów. Negatywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi mniej niż 25 punktów. Ostateczna liczba punktów stanowi sumę ocen dwóch ekspertów. Każdy projekt może więc otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl
lub
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@archiwum.dolinastobrawy.pl

 

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego
w ramach projektu „Kierunek FIO”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze. 

 

ZałącznikWielkość
Regulamin konkursu Kierunek FIO.doc609 KB
Oświadczenie dla NGO i Grup - załącznik nr 1.doc402 KB
Wzór weksla załącznik nr 2.doc45 KB
Wniosek młode organizacje pozarządowe - załącznik nr 3.doc416 KB
Wniosek grupy nieformalnej lub samopomocowej z organizacją reprezentującą - załącznik nr 4.doc416 KB
Wniosek grupy nieformalnej lub samopomocowej - załącznik nr 5.doc407 KB
Karta oceny formalnej - załącznik nr 6.doc410 KB
Karta oceny merytorycznej - załącznik nr 7.doc551.5 KB
Umowa ngo - załącznik nr 8.doc440.5 KB
Umowa grupa nieformalna lub samopomocowa - załącznik nr 9.doc439 KB
Umowa patron - załącznik nr 10.doc441.5 KB
sprawozdanie z realizacji zadania - załącznik nr 11.doc405 KB
Harmonogram spotkań.pdf301.78 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg